Δίκαιο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα & Συμμόρφωση Με Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016

Η L+A διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε ζητήματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR – General Data Protection Regulation).