Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Δικηγορικής Εταιρείας L+A

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διόρθωσης/Συμπλήρωσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Πρόσβασης σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Φορητότητας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα